Disclaimer & Voorwaarden

Vaste plaatsen

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, tenthuisje en dergelijke;

b. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel;

c. vaste plaats: een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een kampeermiddel te plaatsen (ongeacht de periode van gebruik, echter zonder dat er van permanent gebruik sprake is);

d. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt;

e. recreant: eigenaar van het kampeermiddel, waarover met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangegaan is;

f. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);

g. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en).

h. overeengekomen prijs; de vergoeding de betaald wordt voor het gebruik van de staanplaats; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;

i. aansluitkosten: eenmalige kosten voor de aansluiting en/of toegang tot het gebruik van het kampeermiddel op de reeds bestaande nutsvoorzieningen.

j. aanlegkosten: Eenmalige kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen tot op de plaats (gas, water, elektra, riool etc.);

k. informatie: schriftelijke of elektronische aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;

l. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant, vóór de ingangsdatum van het verblijf;

m. Indexcijfer: consumentenprijsindexcijfer (conform de definitie van het Centraal bureau voor de statistiek) voor alle huishoudens in de maand juni t.o.v. de maand juni van het voorafgaande jaar.

n. jaargeld: de vergoeding die jaarlijks wordt betaald voor het gebruik van de vaste plaats, hierbij dient vermeld te worden wat wel en niet in het jaargeld begrepen is;

o. overeenkomst: overeenkomst tussen de recreant en de ondernemer met betrekking tot het gebruik van de vaste plaats.

Artikel 2. Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type voor de aangegeven personen te plaatsen.

2.Het is de recreant niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer, aan het kampeermiddel, zoals omschreven in de overeenkomst, wijzigingen aan te brengen waardoor dit niet meer verplaatsbaar wordt.

3. De recreant mag bij vervanging alleen een kampeermiddel van dezelfde soort of aard plaatsen, tenzij anders is overeengekomen.

4. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdelijk schriftelijk aan de recreant bekend.

5. De recreant is verplicht de juiste NAW-gegevens aan de ondernemer te verstrekken.

6. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven.

7. De ondernemer gaat er van uit dat de recreant met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt voor de eerste maal aangegaan voor de duur van één jaar. De overeenkomst die lopende het jaar wordt afgesloten wordt aangegaan voor het resterende deel van dat jaar en loopt tot het einde van het op het bedrijf gebruikelijke overeenkomstenjaar. Zij wordt na afloop daarvan telkens automatisch voor één jaar verlengd onder de dan geldende voorwaarden.

2. Partijen kunnen bij het aangaan van de overeenkomst ook bepalen dat de overeenkomst op een bepaalde datum van rechtswege zal eindigen.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

1. Het jaargeld wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

2. Het voorgaande laat onverlet dat de extra kosten, ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, aan de recreant, kunnen worden doorberekend ook na afsluiting van de overeenkomst.

3. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst eventueel verschuldigde eenmalige kosten van een aansluiting op het terreinleidingennet (gas, water, elektra, riool etc.) schriftelijk bekend maken. Aansluitkosten worden bij de beëindiging van de overeenkomst niet gerestitueerd.

4. De ondernemer maakt jaarlijks minimaal één maand voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant schriftelijk bekend wat het jaargeld voor het komende jaar is. De ondernemer heeft eenmaal per jaar het recht het jaargeld te verhogen. Indien de basisprijs aanmerkelijk wordt verhoogd (meer dan 50%), geldt een aankondigtermijn van vierentwintig maanden en dient de ondernemer de aanmerkelijke verhoging globaal te motiveren.

Artikel 5: Informatie

1. Ingrijpende verzwijgingen ten opzichte van de verstrekte informatie dienen uiterlijk zes maanden voor het einde van het contractjaar aan de recreant bekend gemaakt te worden.

2. Indien de informatie ingrijpend afwijkt t.o.v. de informatie zoals die is verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

Artikel 6: betaling

1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke opzegging alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik maakt, heeft de ondernemer het recht de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

5. De recreant heeft volgens de verplichting de plaats, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, te ontruimen.

6. Het bepaalde in artikel 12 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

7. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijke vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Annulering bij aanvang huurovereenkomst

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

– bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;

– bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs;

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 8: Gebruik door derden

1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 9: Verkoop kampeermiddel

1. De recreant kan te alle tijde zelf zijn kampeermiddel verkopen of daarbij gebruik maken van een door hem uit te kiezen deskundige bemiddelaar. Verkoop van het kampeermiddel betekent de beëindiging van de overeenkomst. Op het moment van feitelijke levering van het kampeermiddel aan de kopende partij eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat daartoe opzegging is vereist.

2. Het staat de ondernemer vrij om met de potentiële koper al dan niet een overeenkomst aan te gaan.

3. Indien de recreant aan de ondernemer  of een door de laatste aangestelde derde, opdracht geeft om op te treden als bemiddelaar bij de verkoop van het kampeermiddel, maakt de ondernemer , danwel een door hem aangestelde derde, ten behoeve van de recreant een schriftelijke overeenkomst op waarin de aard en omvang van de bemiddelingsactiviteiten, het tijdvak van bemiddeling en de vergoeding van de bemiddeling of de berekeningswijze ervan staat aangegeven.

4. Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel blijft de recreant het volledige jaargeld voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 10: Beëindiging overeenkomst

1. indien de recreant geen verlenging van de overeenkomst wenst, moet hij uiterlijk een maand voor afloop van de lopende contractperiode schriftelijk opzeggen.

2. Indien de recreant overlijdt, hebben zijn mederecreanten het recht de huurovereenkomst over te nemen. Zij dienen de ondernemer zo spoedig mogelijk van hun beslissing in kennis te stellen. Indien er geen mederecreanten zijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat daartoe opzegging vereist is. Het staat de ondernemer vrij om met de erven, die niet als mederecreanten op de overeenkomst staan, al dan niet een huurovereenkomst aan te gaan. Indien geen nieuwe huurovereenkomst wordt aangegaan, krijgen de nabestaanden die de verplichtingen van de overledene overnemen een redelijke termijn om de plaats leeg op te leveren. De vooruitbetaalde huur voor het resterende deel van de contractperiode wordt aan hen vanaf het moment van ontruiming gerestitueerd, tenzij ontruiming na 1 juli van het lopende contractjaar plaats heeft.

3. De ondernemer kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen:

a. indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) ondanks vooraf schriftelijke waarschuwing de verplichtingen uit de overeenkomst., de regels in de bijbehorende informatie en/of overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven, dan wel overlast aan de ondernemer en/of andere gasten bezorgt, dan wel goede sfeer op of in directe omgeving van het terrein bederft;

b. indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;

c. indien overheidsmaatregelen de ondernemer noodzaken tot beëindiging van de overeenkomst;

d. indien de bedrijfsvoering ophoudt te bestaan. Bij verkoop van het bedrijf is niet automatisch sprake van het stoppen van de bedrijfsuitvoering;

e. indien het kampeermiddel van de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing en een redelijke termijn voor aanpassing, niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet;

f. indien het kampeermiddel, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, in een zodanig slechte staat verkeert, dat de gevolgen van deze slechte staat voor het aanzien van het kampeerterrein en de directe omgeving een opzegging rechtvaardigen. In de schriftelijke waarschuwing dient de ondernemer een opgave te doen van hetgeen de recreant binnen een termijn van één jaar na dagtekening van de schriftelijke waarschuwing dient te vernieuwen of aan te passen.

g. indien de ondernemer een herstructureringsplan voor het terrein tot uitvoering gaat brengen waarvoor vaste standplaatsen moeten worden opgeheven.

4. Opzegging door de ondernemer geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn van drie maanden voor afloop van het lopende contractjaar. Voor opzegging wegens herstructurering zoals vermeld onder sub g van het vorige artikellid, geldt een opzegtermijn van minimaal achttien maanden.

5. in geval van opzegging wegens een overheidsmaatregel is de ondernemer verplicht de recreant tijdig te informeren. Onder tijdig wordt verstaan: binnen drie maanden nadat de overheid de te nemen maatregel schriftelijk heeft aangekondigd.

6. a. In geval van herstructurering waarbij een vaste plaats wordt opgezegd is de ondernemer verplicht om de recreant zo mogelijk een plaats op het terrein aan te bieden.

b. Indien een plaats niet voorhanden is, heeft de recreant recht op een tegemoetkoming van €1350,00 in de kosten die verband houden met de plaatsing of verwijdering van zijn kampeermiddel, mits de recreant gedurende de opzegtermijn de plaats oplevert zoals gesteld in artikel 13 lid 1. hij ontvangt tevens restitutie van zijn reeds betaalde jaargeld voor de resterende periode dat hij geen gebruik meer maakt van de plaats. De ondernemer heeft het recht de tegemoetkoming van ad €1350,00 te verrekenen of te compenseren met eventuele vorderingen op de recreant. De laatste zes maanden van de opzegtermijn van achttien maanden kan de recreant gratis gebruik maken van zijn plaats. Dit gratis gebruik heeft alleen betrekking op het gebruik van de plaats. Kosten omtrent het gebruik van voorzieningen, zoals gas, water, elektra, riool etc. dient de recreant wel te voldoen.

c. Het onder b genoemde bedrag zal geïndexeerd worden met het indexcijfer.

d. De ondernemer is voorts verplicht om de recreant in de periode voor aanvang van de herstructurering niet op hinderlijke wijze in zijn recreatiegenot te storen door voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de herstructurering.

7. Indien de recreant de opzegging dan wel toepassing door de ondernemer van de in lid 6 bedoelde regeling betwist, dient hij de ondernemer hiervan binnen vier weken na schriftelijke opzegging schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging

1. Bij iedere tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, anders dan bedoeld in artikel 9 lid 4 en artikel 10 lid 2, blijft de recreant het volledige jaargeld voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd, exclusief de kosten voor het gebruik van gas, water, elektra, riool etc. (voor de resterende periode), tenzij direct een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant wordt gevonden èn er geen andere gelijkwaardig plaats beschikbaar is op het terrein. De recreant heeft in dat geval onvoorwaardelijk recht op restitutie van het jaargeld over de resterende overeengekomen tariefperiode, te rekenen vanaf de eerste dag van de opvolgende maand. Indien de ondernemer reeds eerder een recreant heeft gevonden die het gebruik wil overnemen dan heeft deze voorrang.

2. het recht op restitutie vervalt indien de beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van de zijde van de recreant.

3. de recreant heeft, vanaf de datum van opzegging van de overeenkomst, gedurende een redelijke termijn de gelegenheid tot ontruiming van de plaats overeenkomstig artikel 13.

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, na inachtneming van het gestelde in lid 2 en lid 3. Daarna dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en zal hij het bedrijfsterrein ten spoedigste verlaten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

2. De ondernemer heeft het recht het gebruik van het kampeermiddel met onmiddellijke ingang te verbieden en zonodig de nutsvoorzieningen af te sluiten indien niet wordt voldaan aan de verplichte veiligheidseisen. De ondernemer geeft schriftelijk aan op welke punten het kampeermiddel aangepast moet worden. De recreant krijgt dan drie weken de tijd om het kampeermiddel weer veilig te maken. Na de periode van drie weken stelt de ondernemer een toetsingsrapport op. Indien het kampeermiddel na drie weken alsnog onveilig is, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

3. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief  laten weten.

4. Indien de recreant de opzegging betwist, brengt hij de ondernemer hiervan schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke opzegging op de hoogte.

5. Heeft de recreant zich bij de opzegging neergelegd, dan krijgt hij gedurende een redelijk termijn, met een maximum van één maand, de gelegenheid tot ontruiming van de plaats overeenkomstig artikel 13.

6. De ondernemer kan de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) verbieden gebruik te maken van de plaats en/of kampeermiddel vanaf het moment van opzegging wanneer de situatie op het terrein anders onhoudbaar zou worden. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen jaargeld te betalen.

Artikel 13: Ontruiming

1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

2. Indien de recreant niet aan zijn ontruimingsverplichting voldoet, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming vaan een redelijke termijn, de plaats op kosten van de recreant te ontruimen. Bij de schriftelijke sommatie dient de ondernemer de recreant te wijzen op het bepaalde in de leden 4 en 5.

3. In geval van ontruiming door de ondernemer ingevolge het in lid 2 bepaalde zijn de in redelijkheid gemaakte kosten van ontruiming en eventuele stalling voor de rekening van de recreant.

4. Van al hetgeen zich na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn nog op de standplaats bevindt, wordt de recreant geacht afstand te hebben gedaan. Indien de waarde dat rechtvaardigt, is de ondernemer gerechtigd de betreffende zaken penbaar laten verkopen en de kosten van ontruiming en openbare verkoop, alsmede eventuele andere door de recreant verschuldigde bedragen met de verkoopopbrengst te verrekenen, onder de verplichting tot afdracht van een eventueel surplus aan de recreant met een gespecificeerde afrekening. Indien de kosten van een openbare verkoop de geschatte opbrengst zouden overtreffen, is de ondernemer in plaats daarvan gerechtigd tot onderhandse verkoop. Indien en voorzover de betreffende achtergebleven zaken in redelijkheid niet te verkopen zijn, is de ondernemer gerechtigd deze als afval af te laten voeren en vernietigen.

5. De recreant is niet aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij ontruiming die hem niet kan worden toegerekend. Indien schade is ontstaan door veranderingen in/aan/op het terrein veroorzaakt door de ondernemer, is de ondernemer aansprakelijk.

6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming, die hem niet kan worden toegerekend.

Artikel 14: Wet- en regelgeving

1. De recreant zorgt er te alle tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. De recreant machtigt de ondernemer of diens als zodanig aangewezen vertegenwoordiger door het enkele ondertekenen van deze overeenkomst om zich toegang te verschaffen tot het kampeermiddel van de recreant en om het kampeermiddel op deze eisen periodiek te controleren. Deze controle dient tevoren schriftelijk te worden aangekondigd door de ondernemer.

2. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

3. Indien de recreant preventieve maatregelen dient te nemen krachtens gemeentelijke brandvoorschriften, zoals het voorhanden hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de recreanten deze voorschriften strikt na te leven.

Artikel 15: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de plaats in goede staat van onderhoud te houden.

3. Het is de recreant, mederecreant(en) en derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus danwel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

4. De recreant blijft te alle tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel en van de in lid 3 genoemde voorzieningen.

5. De in lid 3 genoemde voorzieningen mogen pas geplaatst c.q. gewijzigd worden na schriftelijke c.q. elektronische toestemming van de ondernemer en dienen aan alle van overheidswege opgelegde eisen te voldoen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van €450.000 per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht, dan wel deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.

5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.

6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

7. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 17: Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Artikel 18: Afwijkingen van de voorwaarden

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidi